بینش فرای پژوهش


این پژوهش به خاطر کنجکاوی برای درک مردم ایران انجام شده است. به نظر می رسد که نبردیست میان بنیادگرایان اسلامی و طرفداران آزادی. پرسشی که ما در مسیر بررسی آن قرار گرفته ایم این است که جایگاه اکثریت مردم ایران در این میانه کجاست.

برای خواندن بیشتر به گزارش کامل بروید، ص. ۳-۶