متدولوژی


914 نفر ایرانی، که تشکیل دهندۀ یک جامعۀ آماری معرف کامل هستند، مورد مصاحبه قرار گرفته اند. جهت اندازه گیری و مشخص کردن پتانسیل جامعۀ ایران برای پیشرفت به سوی لیبرال دموکراسی یک روش ابتکاری ایجاد شده که متناسب شرایط کشور های استبدادی باشد. از یک پرسشنامۀ غیرسیاسی استفاده شده، و یک شاخص جدید فرمول بندی شده است که گرایش های لیبرال بر اساس معیار های ارزشی می سنجد، و نه بر اساس دیدگاه های سیاسی صریح. اعتبار این شاخص بر اساس داده هائی است که از 160،973 مشارکت کننده در 62 کشور جمع آوری شده است، و ایران با این کشورها مورد مقایسه قرار گرفته است.

برای خواندن بیشتر به گزارش کامل بروید، ص. ۲۳-۳۳