یافته ها


در میان جامعۀ ایرانی، در کنار ارزش های محافظهکارانه، گرایش شدیدی نسبت به ارزش های لیبرالی هم وجود دارد. یافته ها از مقایسه با 62 کشور مورد بررسی در نظرسنجی جهانی ارزش ها (World Value Survey - WVS) و بررسی اجتماعی اروپا (European Social Survey - ESS)، مؤیدِ این مطلب است که پتانسیل جامعۀ ایرانی برای پیشرفت به سوی لیبرال دموکراسی نسبت به کشور های عربی از جمله مصر ، مراکش و اردن ، کشورهای آسیائی از جملۀ کرۀ جنوبی ، هند و تایلند، و کشورهای اروپائی از جمله روسیه ، اوکراین و رومانی در رتبه ای به مراتب بالاتر قرار دارد. مضاف بر این، یک شکاف نابهنجار میان پتانسیل اجتماعی میل به لیبرال دموکراسی و رتبۀ واقعی دموکراسی به وجود آمده است.

برای خواندن بیشتر به گزارش کامل بروید، ص. ۳۴-۳۹