محدودیت ها


نخستین محدودیت این پژوهش این است که علاوه بر ارزش های اجتماعی، عوامل قابل توجه دیگری هم وجود دارد، که بر روند دموکراتیزاسیون هم تاثیر دارد.

گذشته از این، با اینکه ابزار اندازهگیری ما به طور وسیع معتبر است، اما محدودیت های خود را نیز دارد، همانند تمامی ابزار های اندازهگیری.

ما دنبال راه های بهبود پژوهش و ابزار اندازهگیری می رویم، شامل انجام بررسی های بیشتری. از فیدبک و بازخورد مربوط به موضوع قدردانی می گردد.

برای خواندن بیشتر به گزارش کامل بروید، ص. ۴-۵ (از آخر صفحۀ ۴)