ما کیستیم


ما یک تیم ایرانی-اسرائیلی هستیم، که داوطلبانه تصمیم گرفتهایم مسئولیت این چالش عظیم را متقبل بشویم، چون ما به این باور رسیده ایم که این پژوهش بی اندازه مهم و حیاتی است. برخی از ما متخصصان رشته های پژوهش و آمار و آنالیز و مدیریت پروژه ها و استراتژی سیاسی و سیاست و فرهنگ ایران و زبان فارسی و مذهب شیعه هستیم.